Miljøvurdering

Der er foretaget miljøscreening af planforslaget i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer. I screeningen er det vurderet, om planforslaget har væsentlig indvirkning på miljøet på en række områder, herunder menneskers sundhed, landskab, flora, fauna, kulturarv, arkæologisk arv mv.

Ifølge loven skal planer der alene medfører mindre ændringer i forhold til den gældende planlægning, kun miljøvurderes, hvis de må antages at kunne danne grundlag for anlæg eller følgevirkninger, der medfører væsentlig påvirkning af miljøet.

Det er vurderet i screeningen, at dette tillæg alene vil medfører mindre ændringer i forhold til den gældende situation, da:

  • Tillæg 46 til kommuneplanen 2017 vurderes ikke at ville få nogen væsentlig negativ indvirkning på omgivelserne m.h.t. varighed, hyppighed og reversibilitet. Indvirkningens kumulative karakter og indvirkningens grænseoverskridende karakter vurderes heller ikke at påvirke omgivelserne væsentlig negativt.
  • Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning vurderes ligeledes ikke at påvirke omgivelserne væsentligt negativt.
  • Værdien og sårbarheden af det område, som kan blive berørt har ingen negativ effekt – tvært imod vil projektet tilføre området værdi.
    Dermed vurdere byrådet, at planen ikke udløser krav om miljøvurdering efter miljøvurderingsloven.
    Afgørelsen om ikke at udarbejde en miljøvurdering offentliggøres samtidig med planforslaget.

Afgørelsen kan påklages til planklagenævnet med en klagefrisk på 4 uger.