Baggrund og formål

Kommuneplantillægget omfatter et område i Romalt, ved Romalt Boulevard. En del af området er i dag beplantet med græs, mens den resterende del er anlagt med grus. Området fremstår i dag generelt ufærdigt, med behov for at afrunde Romalts bydelscenter.

Baggrunden for Tillæg 46 til Kommuneplan 2017 er et ønske om at give mulighed for at opføre et rekreativt område indenfor rammeområde 1.03.C1.

Tillæg 46 er udarbejdet sideløbende med Lokalplan 708 for centerformål og rekreativt område ved Romalt Boulevard.

Kommuneplantillægget foretager en mindre ændring i områdets anvendelse, som betyder, at der nu også er mulighed for et rekreativt område, såsom en aktivitetspark, på en del af arealet.